top of page

 TOOTE TAGASTAMINE - KUNI 14 PÄEVA

14-PÄEVANE TAGANEMISÕIGUS FENNEC LIS`S E-POES

 

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Fennec LIS´s e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kättetoimetatud. Ostes Fennec LIS´s e-poest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega: 

 

1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist.

3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel, vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

5. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6. Fennec LIS´s tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud Fennec LIS´s-i pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Fennec LIS´s ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

 

Kui mistahes Fennec LIS'i e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine.

                                                 KASUTAMISTINGIMUSED

1.Mõisted

1.1.Müüja – Fennec Lis's OÜ, registrikood 12197440, juriidiline aadress Harjumaa, Tallinn, Kadaka tee 86a. Klienditeeninduse number +372 668 1112.

1.2.E-POOD – elektrooniline pood aadressil www.fls.ee/pood.

1.3.Klient – füüsiline või juriidiline isik

1.4.Koostööpartner – juriidiline isik, kes on:

1) kaupade või teenuste pakkuja Fennec Lis's e-poes;

2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on Fennec Lis's -ga koostöös valminud ning avaldatud;

3) kaupade tarneteenust pakkuv ettevõte;

4) järelmaksu või muud finantseerimisteenust pakkuv ettevõte.

1.5.Isikuandmed – informatsioon, mis puudutab füüsilist isikut, kelle identiteet on teada või kelle identiteedile saab otseselt või kaudselt viidata isikukoodiga või kellel on teatud füüsilised, psühholoogilised, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed omadused.

1.6.Kasutamistingimused –  Müüja poolt loodud tingimused Fennec Lis's e-poe kasutamiseks.

1.7.Kasutajakonto – kliendi Fennec Lis's lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum.

1.8.Privaatsuspoliitika – ettevõtte poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab põhiliselt isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoiustamise reegleid, mida Fennec Lis's kasutab.

2.Üldsätted

2.1.Ostu sooritamisel kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub Kasutamistingimustega ja Privaatsuspoliitikaga.

2.2.Müüjal on õigus muuta või täiendada Kasutamistingimusi ja Privaatsuspoliititkat. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid www.fls.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Fennec Lis's veebilehel.

2.3.Müüja omab õigust ja kohustust edastada tellimust puudutavat infot Kliendile e-posti ja/või tekstisõnumi teel.

Kliendi vastaval nõusolekul on Müüjal õigus edastada Kliendile e-posti ja/või tekstisõnumi teel ka otseturundus pakkumisi. Kõigil juhtudel ja tegevustel vastutab Klient selle eest, et on Müüjale edastanud korrektsed andmed.

3.Kauba tellimise ja ostu-müügi õigussuhted

3.1.Kliendil on võimalik Fennec Lis's-s ostu sooritada ühel järgnevalt mainitud viisidest:

3.1.1.Registreerides end Fennec Lis's lehel ja sooritades ost läbi Kasutajakonto (sisestades kasutajanime ja parooli);

3.1.2.Fennec Lis's lehel ilma registreerimiseta;

3.1.3.telefoni teel;

3.1.4.kohapeal.

3.2.Juhul kui Klient kasutab ostu sooritamiseks Fennec Lis's veebilehte, loetakse ost sooritatuks ja müügileping Müüja ja Kliendi vahel sõlmituks pärast seda kui, Klient valib toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi ning täidab kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitab tellimuse. Müüja saadab Kliendile vastavasisulise kirja tellimuse kinnituse kohta Kliendi e-posti aadressile ja/või tekstisõnumina.

3.3.Klient kinnitab tellimuse esitamisel, et tema poolt määratud e-posti aadress on õige ning on nõus, et tellimusega seotud dokumendid saadetakse Kliendi e-postile hiljemalt kauba üleandmisel.

3.4.Iga Kliendi tellimus säilitatakse Fennec Lis's andmebaasis 7 aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes raamatupidamise seaduse nõuetest.

4.Kliendi õigused ja kohustused

4.1.Klient peab täitma Kasutamistingimustes ja Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi.

4.2.Kliendil on õigus Fennec Lis's e-poest kaupu soetada vastavalt Kasutamistingimustele. Kliendil on kohustus tellitud kaupade eest tasuda vastavalt ettenähtud tingimustele.

4.3.Kliendil on õigus vastavalt Kasutamistingimustes sätestatud korrale oma tellimusest loobuda.

4.4.Kliendil on õigus lõpetada leping vastavalt Kasutamistingimustes ettenähtud viisile.

4.5.Kliendil on õigus lepingust taganeda, kaupa ümber vahetada või tagasi saata vastavalt Kasutamistingimustes sätestatud nõuetele ja kindlaksmääratud tähtaja jooksul.

4.6 Vältimaks pooltevahelisi vaidlusi peab Klient enne tellitud toote kasutamist tähelepanelikult tutvuma toote kasutusjuhendiga ja kasutama toodet vastavalt tootja soovitustele.

5.Müüja õigused ja kohustused

5.1.Müüjal on õigus muuta Kasutamistingimusi ja Privaatsuspoliitikat, teavitades sellest Klienti.

5.2.Müüjal on õigus muuta ja uuendada oma kaubavalikut, sealhulgas peatada või lõpetada teatud kauba müük.

5.3.Müüjal on õigus peatada või lõpetada Fennec Lis's e-poe tegevus. Sellisel juhul tuleb kõik aktsepteeritud ja kinnitatud tellimused lõpule viia ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

5.4.Müüjal on õigus muuta Fennec Lis's e-poes pakutavate kaupade ostmisega seotud teenuste osutamise viisi, need katkestada, lõpetada või maksustada osaliselt või tervenisti.

5.5.Kui Klient püüab õõnestada Fennec Lis's töö stabiilsust, julgeolekut või kui ta ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ning ette teatamata piirata või peatada Kliendi juurdepääsu Fennec Lis's lehele või erandjuhtudel kõrvaldada Kliendi kasutajakonto.

5.6.Müüjal on õigus Kliendi tellimus tühistada, kui klient ei tasu kauba eest kokkulepitud tingimustel.

5.7.Kui Klient valib makseviisi “Tasumine kauba kättesaamisel”, on Müüjal õigus Kliendiga ühendust võtta tellimuse kinnitamiseks.

5.7.1. Toote tarneaeg hakkab kulgema alates Kliendiga kontakti võtmisest ja tellimuse kinnitamisest.

5.7.2.Tellimuste puhul, mille summa ületab 1000€, on Müüjal enne kauba tarnimist õigus küsida kuni 50% ettemaksu, võttes Kliendiga enne tellimuse kinnitamist ühendust. Sellel juhul hakkab toote tarneaeg kulgema alates ettemaksu laekumisest.

5.7.3.Müüjal on eelnimetatud juhtudel õigus tellimus tühistada juhul kui:

5.7.3.1.Müüja ei saa Kliendiga kahe (2) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist kontakti;

5.7.3.2.Klient ei esita Müüjale nõutud andmeid kindlaks määratud kuupäevaks;

5.7.3.3.Klient ei ole nõus lubama Müüjal oma isikusamasust kontrollida kauba kättesaamisel.

5.8.Müüja kohustub andma Kliendile selget ja arusaadavat teavet, vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.9.Müüja kohustub austama Kliendi privaatsust. Kliendi isikuandmeid võib töödelda üksnes vastavalt Kasutamistingimuste, Privaatsuspoliitika ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud tingimuste kohaselt.

5.10.Müüja kohustub vastavalt Kasutamistingimustele tagama Kliendile tema tellitud tooted ning võtma kauba tagasi Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel.

5.11.Kui Müüjal tekib probleeme tellitud kauba tarnimisel, on tema kohustus pakkuda Kliendile sarnast toodet. Juhul, kui Klient ei ole huvitatud Müüja poolt pakutavast tootest, on Müüjal kohustus Kliendile tema raha tagastada mõistliku aja jookusul, kandes raha Kliendi kontole.

5.12.Müüja kohustub täitma kõiki teisi käesolevas peatükis sätestamata kohustusi, mis tulenevad Privaatsuspoliitikast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.  

6.Toodete hinnad, makseviisid ja tähtajad

6.1.Kõik Fennec Lis's lehel märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

6.2.Tellimuse eest on võimalik tasuda ühel järgnevatest makseviisidest:

6.2.1.tellimuse esitamisel kasutades internetipanka;

6.2.2.tellimuse esitamisel pangaülekandega;

6.2.3.tellimuse esitamisel krediitkaardiga;

6.2.4.kauba kättesaamisel sularahas või pangakaardiga;

6.2.5. järelmaksuga.

6.3.Juhul kui Klient valib kauba tarneviisiks kulleri või pakiautomaadi ning soovib tasuda kauba eest kauba kättesaamisel, lisandub teenustasu vastavalt hinnakirjale.

6.4.Valides makseviisiks järelmaksu, on Kliendil vaja täita e-taotlus Müüja süsteemis. Pärast tellimuse edastamist võtab klienditeenindaja Kliendiga ühendust ühe (1) tööpäeva jooksul ja teatab, kas Kliendil on võimalik järelmaksulepingut sõlmida. Järelmaksuga tasumine on võimalik ainult juhul, kui Kliendi tellimuse ostusumma ületab 32 eurot.

6.5.Tellimuse esitamisel Klient nõustub, et tema e-posti aadressile saadetakse arve, mis on ühtlasi ostu tõendavaks dokumendiks. Arve saadetakse Kliendile mitte hiljem kui tellitud kaup. Arve peab sisaldama toodete nimekirja ja kogust, hinda ilma käibemaksuta, lisanduvate maksude suurust, lõpphinda, tarnekulu ja muid administratiivseid andmeid, mille sätestamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

6.6.Kliendil on võimalik kauba eest esitatud arvega tutvuda ja seda printida ka Fennec Lis's kliendikontol “Minu EPOOD” all.

6.7.Müüja saab toote hinda pärast tellimuse kinnitamist muuta üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu Müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Klient ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on Kliendil võimalik oma tellimusest loobuda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Kliendile kogu tema raha.

6.8.Kauba tellimiseks peab Klient nõustuma Kasutamistingimustega ning tasuma vajadusel Müüjale haldustasud, mille suuruse kohta leiab info Müüja kodulehelt SIIT. Juhul, kui Klient soovib oma tellimust tühistada, siis kantakse talle tagasi ka tema poolt tasutud haldustasud.

7.Kohaletoimetamine

7.1.Tooteid tellides on Kliendil võimalus valida endale meelepärane tarneviis, mis on kirjeldatud punktides 7.2-7.5. Toote tarnetingimused ja tasud on leitavad Müüja kodulehel SIIN.

7.2.Kui Klient valib tarneviisiks kullerteenuse, siis:

7.2.1.Klient peab esitama täpse tarneaadressi;

7.2.2.Müüja toimetab kauba Kliendile või tema volitatud esindajale;

7.2.3.Klient kohustub kaubad vastu võtma. Kullerile tuleb esitada isikut tõendav dokument (kehtiv isikutunnistus, pass või juhiluba). Juhul, kui Kliendil ei ole võimalik kaupa vastu võtta, ent kaup on toimetatud Kliendi poolt esitatud aadressile, siis ei ole Kliendil õigust Müüjale esitada kaebust tarnetingimuste mittetäitmise kohta;

7.2.4.Kullerteenusega toimetatakse kaup Kliendi aadressil välisukseni. Kui kauba kaal on rohkem kui 30 kg, siis ei sisalda Kullerteenus tellitud kauba tuppa (majja, korterisse) transportimist – selle teenuse peab Klient eraldi juurde tellima. Tingimused kullerteenuse kohta leiate Müüja kodulehel.

7.3.Kui Klient valib kauba kättesaamiseks postkontori:

7.3.1.Kliendil on õigus valida Kauba kättesaamiseks endale sobiv Eesti postkontor, makstes selle eest vastavalt hinnakirjale;

7.3.2.Kliendlil tuleb tellimusele järele minna kolme (3) tööpäeva jooksul alates Müüjalt e-kirja ja / või tekstisõnumi teel teavituse saamisest, et tellitud kaup on kohal;

7.3.3.Kauba saab kätte ainult tellimuse esitaja. Kaubale järele minnes on vaja postkontori töötajale näidata isikut tõendavat dokumenti (passi, ID-kaarti või juhiluba);

7.3.4.Toodete tellimine ja tagasi saatmine Eesti postkontorites ei ole võimalik juhul kui:

7.3.4.1.kui kauba kaal ületab kolmkümmend (30) kg;

7.3.4.2. kui kauba mõõtmed ei võimalda kaupa postkontori teenust kasutades vastu võtta või tagasi saata;

7.3.4.3. juhul, kui antud toote või teenuse kohta on toote kirjelduses mainitud, et selle tarnimisel ei ole võimalik postkontorit kasutada.

7.4.Kui Klient valib kauba kättesaamise Müüja kaupluses:

7.4.1.Kliendil on võimalik kaubale järele minna Müüja Tallinnas asuvasse kauplusesse aadressil Kadaka tee 86a, Tallinn, Harjumaa.

7.4.2.Kliendil tuleb oma kaubale järele minna mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, mil Müüja teavitas Klienti e-kirja või tekstisõnumi teel, et Kliendi kaup on kohal. Juhul kui klient ei lähe kaubale õigeaegselt järgi, saadab Müüja kliendile meeldetuletuse. Müüja hoiustab tellitud kaupa enda laos maksimaalselt laos 14 päeva, peale seda saadab Müüja kauba tagasi ja tagastab Kliendile raha.

7.4.3.Kaubale saab järele minna kauba tellinud isik või tema volitatud esindaja. Kaubale järele minnes tuleb Kliendil esitada isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või juhiluba).

7.5.Kui Klient valib tarneviisiks Omniva pakiautomaadi:

7.5.1.Omniva pakiautomaati on võimalik tellida kaupa, mis ei kaalu rohkem kui 30 kg. Raskemaid pakke automaadid vastu ei võta;

7.5.2.pakiautomaadist tuleb pakk ära tuua 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast e-kirja või tekstisõnumi saamist Müüjapoolse teavitusega, et kaup on kohal;

7.5.3.tingimused kauba Omniva pakiautomaati tarnimise ja makseviiside kohta leiate Müüja veebilehelt

7.6.Müüja tarnib kaubad Kliendini vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tarneaja jooksul. Juhul, kui Müüja ei ole võimeline kaupa kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul Kliendile tarnima, teavitab ta sellest Klienti. Kliendil on võimalik kas enda tellimus tühistada ja lepingust taganeda või nõustuda pikema tarnetähtajaga. Kui Klient nõustub kauem ootama, siis peab Müüja viivitamatult Kliendiga ühendust võtma ning teda teavitama kauba saamise võimalikust tähtajast ning muudest olukorraga kaasnevatest tingimustest. Kui Müüja ei tarni kaupa Kliendini ka lisaajal, võib Klient lepingust taganeda vastavalt punktis 9.1 sätestatud tingimustel.

7.7.Müüja vabaneb vastutusest, kui Klient on tarnetingimuste reeglite vastu eksinud ning tellimus ei jõua õigeaegselt kohale Kliendi poolt põhjustatud juhtudel või Kliendipoolse vastuvõtuviivituse tõttu.

7.8.Pärast kauba vastu võtmist peab majandus- või kutsetegevuses tegutsev Klient veenduma, et kaup vastab nõuetele, sealhulgas kontrollima hinna õigsust ja allkirjastama vastavad dokumendid. Allkirja andmisega kinnitab Klient, et pakk on heas seisukorras ning kahjustamata. Juhul, kui Klient märkab kauba vastuvõtmisel, et pakk on kahjustada saanud (kortsus, märg või muud moodi rikutud), tuleb kahjustused fikseerida vabas kirjalikus vormis aktis, mis on koostatud kulleri, Fennec Lis's töötaja või postkontori töötaja juuresolekul. Omniva pakiautomaati kasutades peab Klient kaubal lasuvatest puudustest Müüjat teavitama esimesel võimalusel telefonil nr +372 668 1112 ja edastama hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja e-postiaadressile pood@fls.ee vabas vormis koostatud akti, kus on täpselt kaubal ja/või pakendil lasuvaid puudusi kirjeldatud.

7.9.Kui Klient avastab, et toode on puudustega pärast kauba kättesaamist, siis on tal nõudeõigus Müüja vastu Kasutamistingimuste punktis 9.3 sätestatud tingimustel.

7.10.Juhul kui Klient on kauba eest eelneval tasunud, kuid ei lähe kaubale punktides 7.2 kuni 7.6 sätestatud tingimuste kohaselt määratud ajavahemikus järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis lepitakse Müüja ja Kliendi vahel kokku uus aeg, mil kaup Kliendile saadetakse. Kui Klient ka selle ajavahemiku sees oma kaupa vastu ei võta või kaubale järele ei lähe, siis tellimus tühistatakse ning raha tagastatakse. Tagastamisele ei kuulu summad, mis on kulunud kauba saatmisele, pangatehingutele ja punktis 6.8 nimetatud haldustasu.

7.11. Kui Klient ei ole kauba eest eelnevalt tasunud ja ta ei lähe vastavat kokkulepitud tingimustele kaubale järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis tellimus tühistatakse.

7.12.Juhul, kui Klient ei ole kaupa kätte saanud kokkulepitud tähtajal Müüjast või Tarnijast tuleneval põhusel, peab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates eelduslikust kauba kättesaamise kuupäevast, Müüjat sellest teavitama aadressil pood@fls.ee või telefonil +372 668 1112. Juhul kui Müüja ei suuda kauba asukohta kindlaks teha ega kaupa Kliendile mõistliku aja jooksul toimetada, peab Müüja asendama tellimuse uue sobivate toodetega. Kui Müüjal ei ole Kliendile soovitud toodet pakkuda, peab Müüja Kliendile tema raha tagastama. Raha peab Kliendil kontole kandma 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Kliendi poolset teavitust. Raha tagastatakse Kliendile samale pangakontole, millelt toote eest makse laekus, kui Klient ja Müüja ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

8.Toote kvaliteet

8.1.Müüja pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi.

8.2.Toode vastab müügilepingule kui:

8.2.1.toode vastab Müüja poolsele kirjeldusele ning kvaliteedile, mida toote reklaamis ja kirjelduses on lubatud;

8.2.2.tootel ei ilmne puudusi, kui toodet kasutatakse õigel otstarbel ning lubatud moel;

8.2.3.toode vastab kvaliteedinäitajatele, mis on antud kaubamärgile iseloomulik ning omane. Kliendil on õigus eeldada teatud brändi tootelt samu omadusi, mis antud tootja toodetele omane.

8.3.Juhul kui Toode ei vasta müügilepingule, on Klindil õigus esitada Müüjale pretensioon ning nõuda Toote lepingutingimustele vastavusse viimist vastavalt Kasutamistingimuste 9.3 punktis sätestatule. Toote müügilepingule mittevastavuseks ehk puuduseks ei peeta:

8.3.1.toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

8.3.2.toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt.

8.3.3.toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest või vääramatu jõu tagajärjel;

8.3.4.toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;

8.3.5.toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms poolt;

8.3.6.toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

8.3.7.kliendi poolt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäireid;

8.3.8.toote normaalsest kulumisest tekkinud puudused ja puudused, mis on seotud kuluva iseloomuga osadega (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, jms);

8.3.9.toote kasutamisel tekkinud puudused, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus.

8.4.Müüja ei vastuta selle eest, kui Fennec Lis's E-POOD tootete suurus, kuju, värv või muud parameetrid ei vasta toote tegelikule suurusele, värvile või muudele parameetritele seoses pildierinevuse või muude tehniliste põhjuste tõttu.

8.5.Tootele kehtib tootjapoolne garantii juhul kui see on märgitud toote kirjeldusse või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele.

8.6.Garantiidokumentideks on müügiarve ja osa tootjate puhul ka tootja poolt lisatud dokumendid. Garantiidokumendid tuleb esitada koos tootega garantiiremonti. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote mudel, seerianumber, müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti.

8.7.Garantiiajal esinevad puudused parandatakse ametlikus garantiiremondis, mis on tootja poolt litsentseeritud. Juhul kui Kliendi poolt ostetud toode vajab garantiiremonti, võib Kliendil pöörduda otse sobiva garantiiremonti teostava koostööpartneri poole. Garantiiremontide kontaktid leiate Müüja kodulehelt

8.8.Lisainformatsiooni kaupade tingimuste kohta saate helistades Müüja telefonil +372 668 1112 või saates Müüjale e-kirja aadressil pood@fls.ee.

9. Õigus taganeda ostu-müügi lepingust, tagastamise ja ümbervahetamise kord

9.1.Õigus taganeda ostu-müügilepingust

9.1.1.Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

9.1.2.Lepingust taganemiseks tuleb Kliendil Müüjale esitades vastav avaldus. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil pood@fls.ee. Pärast avalduse saamist peab Müüja Kliendile viivitamatult avalduse kättesaamist kinnitama.

9.1.3.Tagastamisõiguse neljateistpäevast tähtaega arvestatakse järgmiselt: a) Kauba üleandmisest Kliendile; b) kui Klient tellis rohkem kui ühe toote ning need saabuvad eraldi saadetistena, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkest, mil Kliendini jõuab viimane saadetis; c) kui toode tarnitakse mitme erineva osana, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkel, mil Kliendini jõuab viimane puuduolev osa; d) kui leping on sõlmitud kaupade korrapäraseks kohaletoimetamiseks, siis alates päevast, mil Klient saab kätte esimese kauba;

9.1.4.Kui Klient taganeb ostu-müügilepingust ning ei ole veel oma kaupu saanud, siis tühistatakse tema tellimus ning Klienti teavitatakse sellest e-kirja teel.

9.1.5.Kui Klient soovib tellimust tühistada pärast kauba kätte saamist, kehtivad kauba tagastamisel tingimused, mis on sätestatud punktis 9.4.

9.1.6. 14-päevane taganemisõigus ei kohaldu võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 kohaselt järgmistele teenustele ja toodetele:

   1.       tootele, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
    1. tootele, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

    2. tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti;

    3. tootele, mis on tarbijale üle antud suletud pakendis ja mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

    4. tootele, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

    5. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemisele, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;

    6. ajalehtedele, ajakirjadele või muudele perioodiliselt ilmuvatele väljaannetele, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;

    7. suletud ümbrises audio- ja videosalvestistele või arvutitarkvarale, kui tarbija on ümbrise avanud;

    8. tootele mis on ostetud enampakkumisel;

    9. muudele VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud toodetele ja teenustele, mida ei ole käesolevas punktis eraldi nimetatud.

9.1.7. Juhul kui Klient taganeb lepingust tuginedes 14-päevasele taganemisõigust, tagastatakse Toodete eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

9.1.8 Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab Klient asja Müüjale tagastamisega seotud otsesed kulud.

9.2.Tingimused hea kvaliteediga kauba ümbervahetamiseks.

9.2.1.Kliendil on õigus neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul kauba kättesaamise kuupäevast toode ümber vahetada teise sarnase kuju ning suurusega, värvi või mustriga toote vastu. Klient peab oma soovist kaup ümber vahetada eelnevalt Müüjat teatama, kirjutades aadressile pood@fls.ee, täpsustades, milliseid tooted ta ümber vahetada soovib.

9.2.1.1 Ümber vahetamise õigus ei kehti Kasutamistingimuste punktis 9.1.6 alapunktides nimetatud lepingueseme suhtes.

9.2.2.Kui toote hind on muutunud või uue toote hind erineb esialgse toote hinnast, peab Klient Müüjale tasuma puuduoleva osa.

9.2.3.Kauba ümbervahetamisel kehtivad punktis 9.4 sätestatud tingimused.

9.2.4.Pärast kauba kättesaamist kohustub Müüja kaupa vahetama sarnase kuju, värvi, mustri või ülesehitusega toote vastu. Kui Müüjal ei ole võimalik toodet vahetada, tuleb Kliendile raha tagastada. Raha tagastatakse Kliendile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba Müüjale tagastamisest. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

9.3.Tingimused puudusega (defektiga) kauba parandamiseks, asendamiseks või tagastamiseks.

9.3.1.Müüja vastutab kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

9.3.2.Puudusega kauba vahetamine, tagastamine ja parandamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele.

9.3.3.Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Ennekõike on Kliendil õigus nõuda Müüjalt:

9.3.3.1.Puuduse mõistliku aja jooksul kõrvaldamist asja parandamise või asendamise näol, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja puuduste olulisust. Juhul kui Kliendi poolt nõutud puuduse kõrvaldamise viis on Müüjat ebamõistlikult koormav, on Müüjal õigus kõrvaldada puudus muul sobival viisil.

9.3.3.2.hinna alandamist, kui Müüja ei ole toote puudust kõrvaldanud mõistliku aja jooksul. Kliendil ei ole õigust nõuda hinna alandamist, kui ta keeldus alusetult Müüja ettepanekust asja parandada või asendada;

9.3.3.3.tellimuse tühistamist ja raha tagastamist, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast puudusest teadasaamist. Sellisel juhul tagastatakse raha Kliendile mõistliku aja jooksul alates hetkest, mil Müüjani on jõudnud Kliendi poolt tagasi saadetud kaup ja on selge, et asja parandamine või asendamine ei ole võimalik. Raha tagastatakse samale kontole, mille pealt tellimuse eest maksti, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.

9.3.4.Müüja on kohustatud Kliendi kirjalikus või taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama Klienti nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest.

9.3.5.Puudusega kauba parandamiseks, asendamiseks või tagastamiseks peab Klient täitma järgmised tingimused:

9.3.5.1.Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõisliku aja jooksul alates hetkest, millal ta puudusest teada sai või pidi saama, aadressil pood@fls.ee. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada;

9.3.5.2.Klient peab toodete juurde lisama kaubaga kaasas olnud ostu tõendavad müügidokumendid.

9.3.5.3.kaubaga koos peab Klient esitama endapoolse kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles on kirjeldatud asjal lasuvat puudust ja märgitud puuduse avastamise aeg, samuti see kas Klient soovib asja parandamist või asendamist.

9.3.6.Vastavalt võlaõigusseaduse §-s 222 sätestatule kannab Müüja puudustega kauba parandamise või asendamisega seotud kulud, sealhulgas veo ja posti kulud.

9.3.7.Käesolevas peatükis sätestatud alusel kõrvaldatavaks puuduseks ei peeta kaubal lasuvaid kahjustusi, mis on tekitatud Kasutamistingimuste punktis 8.3 sätestatud viisil, sealhulgas puudused, mis on tekkinud kokkupuutel kemikaalidega, kuumusega, teravate esemetega, niiskusega või muul sarnasel viisil või juhul, kui toodet ei kasutatud ette nähtud viisil või hoiustati valesti. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda Müüjalt tema kulul kahjustuste kõrvaldamist, toote asendamist ega raha tagastamist.

9.3.8 Müüja ei ole kohustatud omal kulul kõrvaldama puuduseid toodetel ja detailidel, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

9.3.9. Puuduste kõrvaldamisel ei ole Müüja kohustatud taastama või säilitama toodetele salvestatud andmeid ja informatsiooni.

9.4.Toote tagastamine

9.4.1.Toodet on võimalik tagastada üksnes Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel järgides ettenähtud tähtaegasid.

9.4.2.Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid.

9.4.2.1.Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).  

9.4.3.Kaupa tagasi saates tuleb saadetisele märkida ka saatja aadress. Toode peab olema pakendatud korralikult ja nii, et see tagastamisel kahjustada ei saaks. Müüja ei tagasta raha kauba eest, mis tagasi saatmisel kahjustada on saanud. Müüja ei ole vastutav kliendi või tarnijate poolsete võimalike vigade eest ega ole kohustatud hüvitama kaupa, mis on valesti adresseeritud või mis tagasisaatmisel läinud kadunud või kahjustada saanud.

9.4.4.Kliendil on võimalik kuni kolmkümmend (30) kg kaaluv toode tagastada kulleri või posti teel. Esemed tuleb Müüjale tagastada aadressile Kadaka tee 86a, Tallinn, Harjumaa.  Kaubad, mis kaaluvad enam kui kolmkümmend (30) kg, tuleb tagastada Müüja asukohta Tallinnas.

9.4.5.Juhul, kui Kliendi poolt tagastatava kauba puhul on tegemist tootega, mille olemusest tulenevalt ei olnud kaupa tellimisel võimalik kasutada punktides 7.2 kuni 7.5 sätestatud tarnevõimalusi, siis peab Müüja omade kuludega toote Kliendilt eemaldama.

9.4.6.Kauba tagastamisel tagastatakse Kliendile kogu kauba maksumus, sealhulgas tasutud haldustasud ja postikulu.  Kliendi kulud, mis on kantud seoses kauba tagastamisega Müüjale, jäävad Kliendi enda kanda ja neid ei tagastata.  

10. Vastutus

10.1.Klient on vastutav tegevuste eest, mida ta viib läbi Fennec Lis's E-POOD kasutajakontot kasutades.

10.2.Kasutajaks registreeritud Klient on vastutav Müüjale edastatud isikuandmete õiguse eest. Müüja kasutab Kliendi poolt edastatud isikuandmeid üksnes kooskõlas Kasutamistingimustes, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud tingimustel ja ulatuses.  

10.3.Müüja edastab Kliendi isikuandmed enda koostööpartneritele üksnes juhul, kui Klient on selleks andud enda nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik Kliendile teenuse osutamiseks või kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Täpsem info selle kohta, milliseid andmeid, millistele Koostööpartneritele ja millisel eesmärgil edastatakse, on leitav Privaatsuspoliitikas ja Müüja veebilehel

10.4.Müüja ei vastuta kahju eest, mis tekib Kliendipoolsest Kasutamistingimuses ja/või Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste rikkumisest.

10.5.Kui Müüja vahendab Fennec Lis's veebilehel kolmandate osapoolte tooteid, teenuseid või veebilehti, siis ei taga Müüja nende kolmandate osapoolte poolt avaldatud teabe õigsust. Kolmanda osapoole teabe sisu, täpsuse ja korrektsuse eest vastutab kolmas osapool. Müüja ei ole kohustatud kontrollima vahendatud informatsiooni õiguspärasust.

10.6.Müüja ei ole vastutav Kliendi ja Müüja partnerite vaheliste vastastikuste kohustuste eest, mis kolmanda osapoole pakutud toote või teenuse tarbimisega võivad kaasneda.

10.7 Pooled ei vastuta kohustuste rikkumise eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule.

11.Ettevõttele kohaldatud turundusvahendid

11.1.Müüja võib oma äranägemise järgi alustada erinevate Fennec Lis's kampaaniate ning mängudega.

11.2.Müüjal on õigus ühepoolselt otsustada tingimuste üle, mille alusel ettevõte jagab Klientidele Fennec Lis's raha, mida on võimalik kasutada Fennec Lis's oste sooritades. Müüja avaldab nimetatud tingimused Fennec Lis's raha teenimise ja kasutamise kohta enda veebilehel

11.3.Müüjal on õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta korraldatud mängu tingimusi muuta või mäng lõpetada. Lisaks on Müüjal õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta Fennec Lis's raha kasutamise korda ja tingimusi muuta või raha kasutamine lõpetada. Iga mängu muutus jõustub hetkest, mil muutused Fennec Lis's lehel läbi viiakse ning avalikuks tehakse.

11.4.Müüja edastab Klientidele otseturunduspakkumis kooskõlas Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatuga.

12.Teabevahetus

12.1.Müüja teavitab Klienti tellimuse protseduuridest e-kirja ja/või tekstisõnumi teel, vastavalt Kliendi poolt Müüjale eelnevalt edastatud info põhjal.

12.2.Müüjal on õigus Kliendiga ühendust võtta ka telefoni teel.  

12.3.Kliendil on võimalik küsimuste tekkides pöörduda Müüja poole Müüja veebilehel rubriigis “Kontaktid” avaldatud meiliaadresside ja kontakttelefonide vahendusel.

13.Lõppsätted

13.1.Müüja Kasutamistingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

13.2.Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Kasutamistingimustes sätestatu täitmisega, proovivad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet, lahendatakse tekkinud vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vaidluste lahendamiseks on tarbijast Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks ka Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille info on leitav SIIN või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendav platvormi poole, mis on leitav SIIN.

 

Käesolevad reeglid kehtivad alates 01.09.2018

bottom of page